Hán Minh Hiếu

2023
Trại hè: WE Academy

Có lẽ Hiếu là bạn có sự tiến bộ rõ rệt nhất trong trại hè. Từ một bạn lúc nào cũng chỉ đi theo bác Hà và anh Bách, Hiếu đã tự tách ra và hoà nhập với các bạn. Theo lời bác Hà nhận xét và quan sát của các cô, Hiếu đã ăn uống nhiều hơn dù hơi chậm.
Hiếu rất chịu khó học tiếng Anh, Hiếu đọc to rõ. Hiếu cố gắng nghe tiếng Anh nhiều hơn để cải thiện về phần phát âm của mình