Phạm Thái Minh Khôi

2019
Trại hè: QQ English Seafront