Thân Mạnh Dũng

2022
Trại hè: JIC

Mạnh Dũng là chàng trai khá nhẹ nhàng với mọi người, thể hiện qua các hành động của con. Con cũng tự giác thực hiện nhiệm vụ học tập, biết giao tiếp, hợp tác với bạn, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.