Tự tin giao tiếp Tiếng Anh

Các chương trình Trại hè Tiếng Anh với mục tiêu khuyến khích con tự tin giao tiếp tiếng Anh nhiều hơn và tự nhiên hơn